Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Prinsessenjurk.nl, gevestigd te Goes, kantoorhoudend aan het adres Columbusweg 4F, 4462 HB te Goes en haar website Prinsessenjurk.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.2. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3. Op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van Prinsessenjurk.nl  zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80439721 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.4. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5. Van het in de algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Prinsessenjurk.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten. Prinsessenjurk.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Prinsessenjurk.nl. Prinsessenjurk.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prinsessenjurk.nl dit z.s.m. mee doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Aan automatisch gegenereerde e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings-, transactie-, administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via bank of giro. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Prinsessenjurk.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Prinsessenjurk.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, danwel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden produkten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Prinsessenjurk.nl.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Prinsessenjurk.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de produkten geschiedt binnen 1 werkdag  na ontvangst van de betaling op giro- respectievelijk bankrekening van Prinsessenjurk.nl en op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Prinsessenjurk.nl maakt gebruik van track & trace-pakketverzendingen via PostNL/B-post. Deze vallen onder garantiepost waarbij tevens de pakketstatus via het PostNL/B-post-systeem achterhaald kan worden. Prinsessenjurk.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verzending en bezorging van pakketten welke verstuurd zijn via PostNL/B-post.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde produkten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Prinsessenjurk.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Prinsessenjurk.nl geleverde produkten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Prinsessenjurk.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien er zich bij ontvangst van de goederen beschadigingen aan de produkten en/of de verpakkingen mochten voordoen welke redelijkerwijs onacceptabel zijn, dient u Prinsessenjurk.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven. Indien redelijk, accepteert Prinsessenjurk.nl een retournering per post van de ontvangen goederen binnen 10 dagen na hierboven genoemde kennisgeving van gebreken. Prinsessenjurk.nl zal opnieuw de bestelde goederen toesturen.
7.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Prinsessenjurk.nl de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien de consument een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht het produkt binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Prinsessenjurk.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het produkt onbeschadigd is en ongedragen in originele verpakking, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen, tenzij anders overeengekomen tussen consument en Prinsessenjurk.nl. Een uitzondering wordt gemaakt op hygiënische produkten en worden omwille van veiligheid en hygiëne niet teruggenomen.
7.4 Prinsessenjurk.nl kan geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd met betrekking tot het functioneren of disfunctioneren van systemen, produkten of diensten van derden.
7.5. In geval van schade als gevolg van het incorrect of onzorgvuldig gebruik van produkten welke door Prinsessenjurk.nl geleverd zijn, kan Prinsessenjurk.nl geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Prinsessenjurk.nl, danwel tussen Prinsessenjurk.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Prinsessenjurk.nl, is Prinsessenjurk.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Prinsessenjurk.nl.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prinsessenjurk.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Prinsessenjurk.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prinsessenjurk.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Garanties
10.1 Prinsessenjurk.nl beroept zich te allen tijde op de bijsluiter/gebruiksaanwijzing en garantiebepalingen van de fabrikant. Indien bij het produkt geen bijsluiter is geleverd dient de consument bij geval van twijfel dit voor te leggen aan Prinsessenjurk.nl. De handleiding zal (indien van toepassing) alsnog worden nagestuurd. In sommige gevallen is een bijsluiter/gebruiksaanwijzing niet van toepassing. Bij twijfel dient de consument contact op te nemen met Prinsessenjurk.nl voor overleg.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien de consument aan Prinsessenjurk.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Prinsessenjurk.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Prinsessenjurk.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Prinsessenjurk.nl heeft het recht de algemene voorwaarden stilzwijgend te wijzigen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Prinsessenjurk.nl de algemene voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Prinsessenjurk.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prinsessenjurk.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Prinsessenjurk.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Indien mogelijk zal Prinsessenjurk.nl de pakketten tegen een zo laag mogelijk tarief verzenden. Prinsessenjurk.nl kiest er indien mogelijk voor om de verpakkingen brievenbusvriendelijk te verzenden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VROLIJKE KORTING

5% korting op het gehele assortiment met de onderstaande code
HAPPY
* Dit geldt alleen voor nieuwe bestellingen